No właśnie – przedwczoraj – 14 marca 2017 – Komisja Europejska przyjęła nową Dyrektywę o broni palnej, która będzie obowiązywała także nas – posiadaczy broni palnej w Polsce.

Postaram się  opisać to co udało mi się wyłowić z tego dosyć obszernego tekstu. Nie będę pisał tu o pierdach typu broń alarmowa, czy pozbawiona cech użytkowych, bo niezbyt to chyba strzelców sportowych interesuje, skupię się na ograniczeniach przy broni palnej.

To, że zmiany są kretyńskie i niczego nie zmieniają w dostępie do nielegalnej broni chyba wiedzą wszyscy i nie ma o się nad tym rozwodzić. Ktoś obrał sobie za cel ograniczenie posiadania niektórych kategorii broni, zwłaszcza zdemonizowanego do granic możliwości popularnego „kałacha” oraz „M16”, wymienionych nawet w dyrektywie wprost. Dlaczego ? Nie wiem. Nie będę tu też jak co niektórzy dorabiał ideologii, nie będę pisał jaka to Komisja jest beee, a Unia do dupy. Dla mnie Unia Europejska to nie tylko broń palna, a sama broń nie jest dla mnie świętym Graalem.  Nie oznacza to jednak, że ze zmianami i ograniczeniami się zgadzam.

Ad rem:

Kategorie broni :

Dyrektywa wprowadza de facto trzy kategorie broni palnej:

Kategoria A, to broń która co do zasady jest zabroniona, broń której nie mogą posiadać osoby cywilne.

Tą bronią jest:

pkt 6 Dyrektywy – samoczynna broń palna, która została przerobiona na samopowtarzalną broń palną   Co to oznacza? – są to wszelkie karabiny, karabinki i pistolety, powstałe poprzez przerobienie ich przez rusznikarza z broni, która pierwotnie była samoczynna. Popularne Kałachy, Galllile, M16, ale i nasze RAK-i  czy inne „pepesze” które pierwotnie miały opcję strzelania ogniem ciągłym.

pkt 7 Dyrektywy – Każdy z poniższych rodzajów samopowtarzalnej broni palnej centralnego zapłonu:
a) krótka broń palna, pozwalająca na wystrzeliwanie ponad 21 nabojów bez przeładowania, jeżeli:
     – mechanizm ładujący o pojemności przekraczającej 20 nabojów stanowi część tej broni palnej; lub
     – odłączalny mechanizm ładujący o pojemności przekraczającej 20 nabojów jest do niej wprowadzony;
b) długa broń palna, pozwalająca na wystrzeliwanie ponad 11 nabojów bez przeładowania, jeżeli:
      – mechanizm ładujący o pojemności przekraczającej 10 nabojów stanowi część tej broni palnej; lub
      – odłączalny mechanizm ładujący o pojemności przekraczającej 10 nabojów jest do niej wprowadzony.

Co z tego tworu wynika? Jeśli masz człowieku broń krótką i podepniesz do niej magazynek o pojemności ponad 20 sztuk amunicji, automatycznie wpada ona do tej kategorii i jest zabroniona. Czyli 20 nabojów jest OK, 21 masz przesrane. Podobnie w przypadku broni długiej centralnego zapłonu – 10 nabojów jest w pełni bezpiecznie, 11 masz broń zakazaną.  
pkt. 8 Dyrektywy –  Samopowtarzalna długa broń palna (tj. broń palna, która jest pierwotnie przeznaczona do strzelania z ramienia), którą można zmniejszyć do długości mniejszej niż 60 cm bez utraty funkcjonalności dzięki zastosowaniu kolby składanej lub teleskopowej lub kolby, którą można usunąć bez użycia narzędzi.

O co tu loto? Wszelkie karabinki, które są krótsze niż 60 cm po złożeniu kolby, lub mają kolbę stałą, ale kobę tą można usunąć bez użycia narzędzi. Taki AKSU chyba już się będzie łapał na broń zabronioną, chyba, że wstawi mu się stałą kolbę i dokręci jakimś imbusem, żeby palcyma się nie dało odkręcić. Na szczęście (dla mnie) taki Hellpup ma 60,5 cm ze złożoną kolbą… mam więc broń bezpieczną… (o ile nie podepnę do niej magazynka większego niż 10 sztuk)
pkt 9 Dyrektywy – Każda broń palna w niniejszej kategorii, która została przerobiona na broń do strzelania ślepymi nabojami, wystrzeliwania substancji drażniących, innych substancji aktywnych lub nabojów pirotechnicznych, lub na broń salutacyjną lub akustyczną.”;

Tu tłumaczyć chyba nie trzeba.

Kategoria B otrzymuje brzmienie:
„Kategoria B – Broń palna, w przypadku której wymagane jest
pozwolenie
1. Krótka broń palna powtarzalna – chyba jasne
2. Krótka broń palna jednostrzałowa centralnego zapłonu j.w
3. Krótka broń palna jednostrzałowa bocznego zapłonu, której całkowita długość nie przekracza 28 cm – j.w.
4. Samopowtarzalna długa broń palna, której mechanizm ładujący i komora mogą łącznie pomieścić więcej niż trzy naboje w przypadku broni palnej bocznego zapłonu, a ponad trzy, lecz mniej niż dwanaście nabojów w przypadku broni palnej centralnego zapłonu – tu podpadają wszelkie np SKS-y i inne karabinki i karabiny samopowtarzalne centralnego zapłonu ze stałym magazynkiem mogącym pomieścić maksymalnie 11 nabojów, oraz karabinki samopowtarzalne bocznego zapłonu ze stałym magazynkiem o dowolnej wielkości
5. Samopowtarzalna krótka broń palna inna niż broń palna wymieniona w kategorii A pkt 7 lit. a) – wszystkie pistolety i rewolwery, które nie były pierwotnie samoczynne
6. Samopowtarzalna długa broń palna wymieniona w kategorii A pkt 7 lit. b), której mechanizm ładujący i komora nie mogą razem pomieścić więcej niż trzy naboje, w przypadku gdy mechanizm ładujący jest odłączalny lub w przypadku gdy nie jest pewne, czy broni tej nie można przerobić, za pomocą zwykłych narzędzi, na broń, której mechanizm ładujący i komora mogą pomieścić łącznie więcej niż trzy naboje – tego nie kumam
7. Powtarzalna i samopowtarzalna długa broń palna z lufą o gładkim przewodzie, której długość nie przekracza 60 cm – czyli wszystkie „obrzyny” i inne strzelby np bezkolbowe
8. Każda broń palna w niniejszej kategorii, która została przerobiona na broń do strzelania ślepymi nabojami, wystrzeliwania substancji drażniących, innych substancji aktywnych lub nabojów pirotechnicznych, lub na broń salutacyjną lub akustyczną. – to chyba jasne
9. Samopowtarzalna broń palna do użytku cywilnego, która jest podobna do broni z mechanizmami automatycznymi inna niż wymieniona w kategorii A pkt. 6, 7 lub 8. – tu moim zdaniem wpadną wszystkie AR-y, Jacki,Radom Sporty i inne Hellpupy czyli karabiny i karabinki wytworzone przez producenta jako samopowtarzalne, podobne – cokolwiek to oznacza – do broni samoczynnej i posiadające podpięty „koszerny” magazynek czyli do 20 sztuk w broni krótkiej i do 10 szt w broni długiej. 

Kategoria C – Broń palna i broń, w przypadku której wymagane jest oświadczenie (czyli nie wymaga się pozwolenia!)
1. Powtarzalna długa broń palna inna niż wymieniona w kategorii B pkt 7 – wszystkie pozostałe strzelby gładkolufowe
2. Długa broń palna jednostrzałowa z lufą bruzdowaną – tłumaczyć nie trzeba
3. Samopowtarzalna długa broń palna inna niż wymieniona w kategorii A lub B – tłumaczyć nie trzeba
4. Jednostrzałowa krótka broń palna bocznego zapłonu, której całkowita długość przekracza 28 cm – j.w.
5. Każda broń palna w niniejszej kategorii, która została przerobiona na broń do strzelania ślepymi nabojami, wystrzeliwania substancji drażniących, innych substancji aktywnych lub nabojów pirotechnicznych, lub na broń salutacyjną lub akustyczną – j.w.
6. Broń palna sklasyfikowana w kategorii A lub B, lub w niniejszej kategorii, która została pozbawiona cech
użytkowych zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2015/2403 – wszelkie wydmuszki
7. Jednostrzałowa długa broń palna z lufą o gładkim przewodzie, wprowadzana do obrotu począwszy od dnia … [15 miesięcy po dniu wejścia w życie niniejszej dyrektywy zmieniającej]; – jednostrzałowe gładkie lufy nie wiedzieć czemu wymienione raz jeszcze bo wymieniono je już  pkt. 1

Pozwolenia:

Art 6 pkt 1:

[…] państwa członkowskie podejmują wszelkie właściwe środki, aby zakazać nabywania i posiadania broni palnej, istotnych komponentów i amunicji sklasyfikowanych w kategorii A. Państwa członkowskie zapewniają, aby ta broń palna, istotne komponenty i amunicja, które w sposób niezgodny z prawem znajdują się w posiadaniu z naruszeniem tego zakazu, zostały skonfiskowane.

Broń z kategorii A ma być zakazana a osobom które posiadają taką broń NIELEGALNIE należy ją skonfiskować…. Hmmmmm, tak trzeba to moim zdaniem czytać –  Państwa członkowskie zapewniają, aby ta broń palna, istotne komponenty i amunicja, które w sposób niezgodny z prawem znajdują się w posiadaniu z naruszeniem
tego zakazu, zostały skonfiskowane. – Cały czas myślałem, że takie prawo obowiązuje we wszystkich krajach UE – masz nielegalnie broń, to ci ją zabiorą, i przy okazji wsadzą do pierdla. Widocznie się myliłem, ale na szczęście KE o tym pomyślała i to uregulowała…

pkt 2. W celu ochrony bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, żeglugi handlowej, konwojów wysokiej wartości oraz ważnych obiektów, a także w celach obrony narodowej, celach edukacyjnych, kulturowych, badawczych i historycznych, oraz bez uszczerbku dla ust. 1, właściwe organy krajowe mogą wydawać, w indywidualnych, wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach,
pozwolenia na broń palną, istotne komponenty i amunicję sklasyfikowane w kategorii A, jeżeli nie jest to sprzeczne z bezpieczeństwem publicznym lub porządkiem publicznym. 

Tu między innymi taka furtka dla wszelkich prywatnych armii w stylu Macierewiczowskiej OT, tyle, że OT jeśli kiedykolwiek powstanie i tak broni w domu trzymać nie będzie. Nad resztą się rozwodził nie będę sportowców to nie dotyczy

pkt 6 Państwa członkowskie mogą wydawać pozwolenia strzelcom sportowym na nabycie i posiadanie samopowtarzalnej broni palnej sklasyfikowanej w kategorii A pkt 6 lub 7, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:
a) zadowalający wynik oceny odpowiednich informacji uzyskanych w
wyniku stosowania art. 5 ust. 2; – zdrowy na umyśle i nie zagraża bezpieczeństwu – czyli bez zmian
b) dostarczenie dowodu, że dany strzelec sportowy aktywnie przygotowuje się do zawodów lub uczestniczy w zawodach strzeleckich uznawanych przez uznaną urzędowo organizację strzelectwa sportowego danego państwa członkowskiego lub przez ustanowioną na szczeblu międzynarodowym i uznaną urzędowo federację strzelectwa sportowego; –  bez zmian dla nas, teraz też trzeba mieć licencję

oraz
c) przedstawienie zaświadczenia z uznanej urzędowo organizacji strzelectwa sportowego, potwierdzające, że:
– strzelec sportowy jest członkiem klubu strzeleckiego i regularnie uprawia w nim strzelectwo sportowe co najmniej od 12 miesięcy; – prawie bez zmian – teraz kluby raportują do milicji, wg tego trzeba będzie kwit z klubu zanieść w zębach
oraz 
– dana broń palna wypełnia specyfikacje wymagane dla dyscypliny strzeleckiej uznanej przez ustanowioną na szczeblu międzynarodowym i uznaną urzędowo federację strzelectwa sportowego.tu też raczej bez zmian, aczkolwiek pewnie dojedzie kolejne zaświadczenie

Podsumowując –  punkt 6 dotyczy tylko i wyłącznie posiadania broni wymienionej w kategorii A, czyli jeśli nie masz broni łapiącej się na „A” to czytając literalnie Ciebie to nie dotyczy, przynajmniej w teorii…

pkt 7 Pozwolenia wydane na podstawie niniejszego artykułu podlegają okresowemu przeglądowi w odstępach nieprzekraczających pięciu lat.” – cokolwiek to oznacza, będą co 5 lat kazali udowadniać że nie jesteś wielbłądem

Ten punkt zresztą pojawia się też później w Dyrektywie:

art 7 lit a. Pozwolenie na posiadanie broni palnej podlega okresowemu przeglądowi w odstępach nieprzekraczających pięciu lat. Pozwolenie może zostać odnowione lub przedłużone, jeżeli warunki, na podstawie których zostało wydane, są nadal spełniane. – w naszych warunkach, tak na prawdę nie powinno to nic zmienić, ponieważ „sportowcy” mają to co roku (licencja), więc 5 razy częściej niż wymaga tego KE.

Z kolejnej litery tego punktu wynika, że ci co już mają broń z kat. A mieć ją nadal będą mogli:

art 7 lit b

Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o potwierdzeniu, odnowieniu lub przedłużeniu pozwoleń na samopowtarzalną broń palną sklasyfikowaną w kategorii A pkt 6, 7 lub 8 w odniesieniu do broni palnej, która była sklasyfikowana w kategorii B, oraz nabytą w sposób zgodny z prawem i zarejestrowaną przed dniem … [data wejścia w życie niniejszej dyrektywy zmieniającej], z zastrzeżeniem pozostałych warunków określonych w niniejszej dyrektywie. Ponadto państwa członkowskie mogą zezwolić na nabycie takiej broni palnej przez inne osoby uprawnione przez państwa członkowskie zgodnie z niniejszą dyrektywą, zmienioną dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/…

Magazynki

Art 10 Dyrektywy
pkt 1. […] Na nabycie mechanizmów ładujących do samopowtarzalnej broni palnej centralnego zapłonu, które mogą pomieścić ponad 20 nabojów lub ponad 10 nabojów w przypadku długiej broni palnej, zezwala się jedynie osobom,
którym wydano pozwolenie na podstawie art. 6 lub pozwolenie, które zostało potwierdzone, odnowione lub przedłużone na podstawie art. 7 ust. 4a.  czyli kupić magazynek pow 10 nabojów do broni długiej i powyżej 20 do broni krótkiej , będzie mógł tylko posiadacz pozwolenia. Nie ma jednak ani słowa o tym co  magazynkami już będącymi w posiadaniu osób cywilnych – wychodzi na to że nie będą zkazane, Zakaże się tylko ich kupowania od chwili wejścia w życie Dyrektywy, oraz posiadania przez osoby mające pozwolenie, ci którzy pozwolenia nie mają będą mogli je posiadać całkowicie legalnie….

Podsumowując już tą moją przydługą analizę tych debilnych przepisów. Założenie było, wg. tych którzy ją promowali takie, że ograniczy ona nielegalne posiadanie broni w UE. Zrobiono dokładnie tak jak pisałem już prawie dwa lata temu – nałożono ograniczenia na tych którzy broń mają legalnie. Gdzieś pewnie w tym jest jakiś sens, ale ja go za cholerę nie widzę.

Na szczęście, nie przeszło bardzo wiele pomysłów z pierwotnej wersji Dyrektywy i z tego warto się cieszyć. Nie ma niestety powodów do świętowania, bo wprowadzone ograniczenia, zwłaszcza tak bezsensowne jak te, dotyczące pojemności magazynków, są po prostu głupie.

Vadim

Pełna treść dokumentu tutaj: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD…

 

11 komentarzy

 1. Murphy

  To dopiero początek, niektóre pomysły, żywcem wyciągnięte z mokrych snów hoplofobów w USA.
  A trzeba pamiętać, że w samej „debacie” przed głosowaniem były głosy, że dyrektywa jest zbyt wąska, i szkoda że nie dało się zrobić więcej.
  Dodatkowo należy pamiętać jaki był kontekst. Projekt w pierwotnej wersji pojawił się przecież w kilka dni po zamachach w Paryżu. To znaczy że już gdzieś wcześniej leżał w szufladzie, i czekał tylko na okazję. I okazja się pojawiła.
  A także o tym, że to co uchwalono, jest okrojone tylko dlatego że pojawił się opór, i zorganizowana akcja zwalczania tego gniota. Inaczej przepchnięto by to co było w pierwotnym projekcie. Taki jest zresztą cel – nie ma co się oszukiwać.
  Do tego dochodzi jeszcze większość jaką to wszystko przegłosowano….

  Odpowiedz
 2. Murphy

  A jeszcze jedno, nowelizacja dyrektywy nie wprowadza kategorii broni palnej, bo one wcześniej już tam były. Po prostu zmodyfikowano ich zawartość.

  Odpowiedz
  • vadim

   to tzw skrót myślowy 🙂 – były pierowotnie 4 kategorie , wycięto kat. D wprowadzono 3. jak zwał tak zwał, czy wprowadzono czy zmodyfikowano, w każdym razie są one nowe/inne niż były do tej pory.

   Pozdrawiam

   Vadim

   Odpowiedz
 3. Arti

  W mojej ocenie to niestety pierwszy krok w rozbrojeniu- nie udało się za jednym podejściem to poczekają. Za dwa lub trzy lata wystarczy jakiś zamach i wyjmą gniota z szuflady z hasłem- no cóż chcieliśmy łagodnie ale nie wyszło- zabieramy więc wszystko…. 🙁 Kiepska to niestety wizja przyszłości.

  Odpowiedz
 4. radom-sport

  Czy dla posiadaczy pozwolenia na broń sportową, faktycznie coś się zmienia? Bo strasznie to wszystko zawiłe i dwuznaczne. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Jeśli ktoś posiadał taką broń przed wejściem dyrektywy to może ją mieć dalej? Czekam obecnie na wydanie pozwolenia od WPA. Czy jak będę chciał kupić sportowego Beryla (Radom Sport) który ma magazynek na 30 naboi to będę mógł go kupić czy nie? Bo rozumiem, że takiego AK GN albo tantala który był kiedyś samoczynny ale został przerobiony przez rusznikarza już nie?

  Odpowiedz
  • vadim

   Jak na razie nie zmieniło się kompletnie nic. Dyrektywa będzie teraz czekała na implementację w Polskim prawie. Jak zostanie zaimplementowana to wie tylko nadszyszkownik jarosław (celowo z małych liter).
   O broni czarnoprochowej jest tam niewiele.
   Z tego co ja zrozumiałem to Dyrektywa mówi o broni tzw. historycznej której współczesne repliki powinny być objęte tą dyrektywą – jak to rozumieć nie wiem, acz obawiam się…

   Brzmi to dokłądnie tak:
   W przypadku gdy państwa członkowskie posiadają krajowe przepisy regulujące
   broń zabytkową, broń ta nie podlega dyrektywie 91/477/EWG. Reprodukcje broni
   zabytkowej nie mają jednak takiego samego znaczenia historycznego ani
   powiązanej z nim wartości i mogą być wykonane przy użyciu nowoczesnych
   technik, które mogą zwiększyć ich trwałość i dokładność. Dlatego też takie
   reprodukcje powinny zostać objęte zakresem stosowania dyrektywy 91/477/EWG.
   Dyrektywa 91/477/EWG nie ma zastosowania do innych rzeczy, takich jak
   urządzenia do airsoftu, które nie odpowiadają definicji broni palnej i w związku z
   tym nie są regulowane wspomnianą dyrektywą.

   W każdym razie, nie wczytywałem się konkretnie w te paragrafy o CP z racji tego, że niezbyt mnie to interesuje. Tekst jest bardzo obszerny i proszę wybaczyć, ale wyszukiwałem tylko to co dotyczy strzelców sportowych. Jeśli ktoś dojdzie do tego co Dyrektywa mówi o CP chętnie tekst uzupełnię.

   Pozdrawiam

   Vadim

   Odpowiedz
 5. Adrian

  „pkt 6 Państwa członkowskie mogą wydawać pozwolenia strzelcom sportowym na nabycie i posiadanie samopowtarzalnej broni palnej sklasyfikowanej w kategorii A pkt 6 lub 7, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:
  a) zadowalający wynik oceny odpowiednich informacji uzyskanych w wyniku stosowania art. 5 ust. 2;
  b) dostarczenie dowodu, że dany strzelec sportowy aktywnie przygotowuje się do zawodów……….”

  Czy mam to rozumieć w ten sposób, że uczestnicząc w zawodach i posiadając licencję mam pozwolenie na broń długą z kategorii A czyli na magazynki np. 30 nabojowe a jeśli tego zaprzestanę to ta broń przechodzi do kategorii B i będę mógł używać tylko magazynków 10 nabojowych?

  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • vadim

   Jak to rozumieć okaże się w naszej ubojce.
   Na logikę tak by to powinno wyglądać, ale jak będzie w rzeczywistości tylko nadszyszkownik jarosław znaczy wiedzieć

   Odpowiedz

Komentarze