Russian weather: High frost in Kaliningrad, Russia

Mały ruch graniczny  (MRG) – ROSJA oficjalne informacje ze stron MSZ oraz Ambasady Rosji:

Informacje dla wjeżdżających na teren przygraniczny Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim

1. Zezwolenie uprawniające do małego ruchu granicznego daje prawo do wielokrotnego wjazdu, wyjazdu i pobytu wyłącznie na obszarze Obwodu Kaliningradzkiego każdorazowo do 30 dni, licząc od dnia wjazdu, jednakże łączny okres pobytu nie może przekraczać 90 dni w okresie każdych 6 miesięcy, liczonych od dnia pierwszego wjazdu.

Zezwolenie na mały ruch graniczny nie jest wizą, nie pozwala wjeżdżać do innych części terytorium Federacji Rosyjskiej poza Obwodem Kaliningradzkim.

Na terenie Obwodu Kaliningradzkiego są strefy, wjazd do których przez obcokrajowców jest prawnie ograniczony, a dla ich odwiedzania wymagane są specjalne zezwolenia. Podobny tryb obowiązuje na terenach wokół jednostek wojskowych, obiektów chronionych, organizacji oraz formacji wojskowych. Należy mieć na uwadze, że nie wszystkie strefy są specjalnie oznaczone. Fotografowanie i filmowanie obiektów strzeżonych jest zabronione.

Zezwolenie na mały ruch graniczny daje prawo do odwiedzania stref przygranicznych Federacji Rosyjskiej w Obwodzie Kaliningradzkim bez uzyskiwania dodatkowych zezwoleń, z wyjątkiem strefy między granicą państwową a linią urządzeń inżynieryjno-technicznych i stumetrowej strefy wzdłuż brzegu rzeki Niemen.

2. Zezwolenie nie uprawnia do podejmowania pracy lub działalności gospodarczej.

3. Podczas pobytu na terytorium Rosji należy przestrzegać przepisów prawa Federacji Rosyjskiej. Przekroczenie zasad wjazdu, wyjazdu i pobytu na terytorium Rosji może skutkować karą albo wydaleniem w trybie administracyjnym poza granice Rosji.

4. Wjazd na i wyjazd z terytorium Obwodu Kaliningradzkiego w ramach małego ruchu granicznego jest możliwy wyłącznie przez lądowe przejścia graniczne na rosyjsko-polskiej granicy państwowej. Podczas wjazdu do Obwodu Kaliningradzkiego na przejściu granicznym należy wypełnić kartę migracyjną, której jedna część podlega zwrotowi na przejściu, przez które dokonuje się wyjazd. Formularz karty migracyjnej jest wydawany bezpłatnie przez przewoźnika albo na przejściu granicznym.

W przypadku utraty karty migracyjnej w trakcie pobytu na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego należy zwrócić się do najbliższego oddziału Federalnej Służby Migracyjnej (ФМС) Rosji.

5. Podczas wjazdu i wyjazdu z terytorium Obwodu Kaliningradzkiego do ważnego dokumentu podróży i zezwolenia na mały ruch graniczny nie wstawia się pieczęci przekraczania granicy państwowej Federacji Rosyjskiej. Pieczęcie stawia się natomiast do karty migracyjnej.
Jeżeli wraz z zezwoleniem uprawniającym do małego ruchu granicznego posiadamy wizę rosyjską i zamierzamy wjechać do Obwodu Kaliningradzkiego na podstawie tej wizy, należy uprzedzić o tym funkcjonariusza służby granicznej na przejściu granicznym.. W takim przypadku do ważnego dokumentu podróży zostanie wstawiona pieczęć przekraczania granicy państwowej, która potwierdzi, że wjechaliśmy do Rosji na podstawie wizy.

6. Zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, jeżeli okres pobytu obcokrajowca na terytorium Federacji Rosyjskiej przekracza 7 dni roboczych, musi on dopełnić formalności, związanych z rejestracją w ewidencji migracyjnej w oddziale Federalnej Służby Migracyjnej (ФМС) Rosji. Rejestracji w ewidencji migracyjnej dokonuje hotel albo osoba prywatna, u której się zatrzymaliśmy, albo organizacja przyjmująca.
Jeżeli celem podróży do strefy przygranicznej jest turystyka ekologiczna, wędkarstwo itp. i będziemy się zatrzymywać poza granicami osiedli, na przykład w namiotach, a okres pobytu przekroczy 7 dni roboczych, należy zwrócić się do władz miejscowych po to, by dokonały one rejestracji w ewidencji migracyjnej.

7. W przypadku utraty lub uszkodzenia zezwolenia na mały ruch graniczny albo paszportu należy niezwłocznie zwrócić się do najbliższego oddziału organu terytorialnego MSW (МВД) Rosji. Po otrzymaniu dokumentu, potwierdzającego fakt takiego zgłoszenia, w celu uzyskania nowego dokumentu podróży w zamian uszkodzonego albo zgubionego paszportu należy udać się do Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie.

8. Jeżeli na skutek okoliczności siły wyższej nieprzerwany okres pobytu na terytorium obwodu kaliningradzkiego przekroczył 30 dni albo łączny okres pobytu przekroczył 90 dni w okresie każdych 6 miesięcy, trzeba o tym poinformować najbliższy oddział organu terytorialnego FSM (ФМС) Rosji, powiadamiając o zaistnieniu okoliczności siły wyższej. Oddział organu terytorialnego FSM (ФМС) Rosji przedłuża dozwolony pobytu, udzielając wizy wyjazdowej.

Podsumowując:

– wjazd tylko przez drogowe przejścia graniczne

– maksymalnie możemy przebywać jednorazowo do 30 dni na terenie obwodu

– w ciągu 6 miesięcy łączna długość pobytu nie może przekroczyć 90 dni

– pobyt powyżej 7 dni należy zameldować w Federalnej Służbie Migracyjnej

– nie wolno przebywać w strefie nadgranicznej w rejonie urządzeń technicznych zabezpieczających granicę oraz w odległości 100 metrów od rzeki Niemen (granica z Litwą )

 

 

Komentarze